ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562
02/06/2019

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562

ขอเชิญผู้เช่าและบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 - 15.00 น. (พักกลางวัน 11.30 - 12.30 น.)

ณ ชั้น 15 อาคาร CRC

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-1800

หมายเหตุ: สำหรับบุคลภายนอกที่มาบริจาคโลหิตสามารถประทับตราบัตรจอดรถได้ที่ชั้น 3 อาคาร M.Thai (จอดฟรี 3 ชม.)