ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2561
11/02/2018

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2561

ขอเชิญผู้เช่าและบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 - 15.00 น. (พักกลางวัน 11.30 - 12.30 น.)

ณ ชั้น 15 อาคาร CRC

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-1800

หมายเหตุ: สำหรับบุคลภายนอกที่มาบริจาคโลหิต สามารถประทับตราบัตรจอดรถได้ที่ชั้น 3 อาคาร M.Thai (จอดฟรี 3 ชม.)